Vakopleiding | Bedrijfsleider Dierverzorging

Besluit Houders van Dieren
Bedrijfsleider Dierverzorging
2-jarige opleiding

De door het Huisdier Kennis Instituut aangeboden opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging is een MBO-opleiding op niveau 4 met Crebo-nummer 25576 (Derde Leerweg) en voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Houders van dieren.

Als Bedrijfsleider Dierverzorging houd je je onder andere bezig met de verkoop huisdieren en/of dierbenodigdheden. Je doet dat bijvoorbeeld in een speciaalzaak, bij een groothandel, een afdeling van een tuincentrum, bouwmarkt, agrarische winkel of supermarkt. Ook reptielen en amfibieën worden als huisdier gehouden. Je voert en verzorgt de dieren en je reinigt en onderhoudt de leefomgeving van de dieren.

Aan levensomstandigheden en welzijn van dieren worden verschillende eisen gesteld en dat heeft consequenties voor verzorging, huisvesting, transport en handel. Dat zijn dus belangrijke zaken waar ook de Bedrijfsleider Dierverzorging verantwoordelijkheid in draagt.

Het Huisdier Kennis Instituut heeft een opleidingsprogramma opgesteld dat naadloos aansluit bij bovenstaande eisen.

Inhoud van de opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging
De inhoud van de opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging is verdeeld in modules met daarin theorie en praktijk. Uitgangspunt is het Kwalificatiedossier van de Gezelschapsdierenbranche.

We onderscheiden de certificeerbare eenheden

 • Module Honden & Katten
 • Module Vogels
 • Module Vissen
 • Module Herpeten (Terraria)
 • Module Overige Zoogdieren

 Daarnaast wordt er, als onderdeel van de opleiding, les gegeven in of aandacht besteed aan:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap 

Opleidingsduur en tijden

De opleiding wordt gepland in twee studiejaren. In het eerste studiejaar wordt de aandacht gevestigd op de Certificeerbare Eenheden. Het tweede studiejaar staan taal en rekenen op de agenda. De opleiding gaat van start indien er tenminste 15 aanmeldingen zijn. 

Voorwaarden bij deelname aan de Vakopleiding

 • Tenminste 23 jaar en een goede motivatie om te werken en leren;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Bereidheid om bij te leren in de avonduren;
 • Een betrekking in een dierenspeciaalzaak, groothandel of iets vergelijkbaars. 

Toelating

Het Huisdier Kennis Instituut selecteert haar deelnemers voor de opleiding Vakbekwaam Bedrijfsleider Dierverzorging. 

In principe ben je toelaatbaar indien je:

 • Aantoonbaar werkzaam bent in een dierenspeciaalzaak of vergelijkbare onderneming;
 • Beschikt over een VMBO-diploma (economie) kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of de theoretische leerweg;
 • Een bewijs hebt dat de eerste drie leerjaren van de havo met gunstig gevolg zijn doorlopen of;
 • Een mbo-diploma op niveau 2 of hoger hebt en daarnaast;
 • Aantoonbare motivatie bezit.

Een intakegesprek maakt altijd deel uit van de toelating.
Indien je niet wordt toegelaten geeft het Huisdier Kennis Instituut uitleg over deze beslissing.

Leermiddelen bij de opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging

De deelnemer ontvangt van het Huisdier Kennis Instituut alle boeken/leermiddelen die nodig zijn. Het studiemateriaal bestaat uit cursusmappen. Voor de onderdelen taal en rekenen zijn er e-learning-mogelijkheden.

Kosten per schooljaar

Voor schooljaar 2021 - 2022 gelden de volgende tarieven per jaar:
Lesgeld                            €    3.250,00
Leermiddelen                  €       450,00
Examengeld                    €       450,00

Beroepspraktijkvorming (stage)

Onderdeel van het opleidingstraject is een werk-leertraject. We noemen dit beroepspraktijkvorming. Dit vindt plaats naast de lessen. Het leerbedrijf is je eigen werkgever, mits dit een erkend leerbedrijf is. Afspraken over het werk-leertraject en de beroepspraktijkvorming, worden neergelegd in een aparte praktijkovereenkomst met jou, het Huisdier Kennis Instituut en het leerbedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt.
Het aantal uren dat je ‘leer-werkt’ bedraagt, is ten minste 800 uur. Daarnaast staan er ook 300 uur lessen gepland. Je moet rekening houden met een verdere studiebelasting van minimaal 300 uur.

Regelingen

Omdat het Huisdier Kennis Instituut een erkende mbo-opleiding aanbiedt, zal zij conform de onderwijswetgeving een aantal regelingen en contracten verstrekken.

In de praktijk betekent dit dat elke deelnemer, nadat er een (positieve) intake heeft plaatsgevonden, een:

 • Onderwijsovereenkomst en een leer-werkovereenkomst tekent;
 • Een deelnemersstatuut krijgt uitgereikt;
 • Een Onderwijs- en examenregeling ontvangt;
 • Een rooster krijgt uitgereikt.

In de onderwijsovereenkomst en het deelnemersstatuut staat gedetailleerde informatie over de rechten en plichten van de deelnemer.

Aanwezigheid lessen en trainingen

Voor een goed verloop van je opleiding volg je in principe alle lessen. Dit geldt ook voor de lessen Nederlands, Rekenen en Engels. De definitieve lestijden worden ruim op tijd bekend gemaakt.

Studiefinanciering

Omdat er in een werk-leertraject wordt opgeleid, ontvang je al een inkomen aangezien je werkt. Als je de opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging volgt, kom je daarom niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Vakinhoudelijke examinering en certificeerbare eenheid

De vakinhoudelijke examens worden door het Huisdier Kennis Instituut afgenomen. Het Huisdier Kennis Instituut bereidt je middels de lessen goed voor op de examens.
De certificeerbare eenheid ‘Wettelijke beroepsvereisten gezelschapsdieren’ maakt onderdeel uit van de opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging.

Examens voor Nederlands, Rekenen en Engels
Wil je je mbo-diploma halen, dan moet je naast de vakinhoudelijke examens ook examen doen in Nederlands, Rekenen en Engels. Deze examens worden door Het Huisdier Kennis Instituut uitbesteed maar vallen wel onder haar verantwoordelijkheid.

Voor ‘Loopbaan en Burgerschap’ wordt er geen examen afgelegd, maar zal je een inspanningsverplichting moeten leveren.